Budżet Obywatelski po liftingu – Cz. 2 „Co w trawie piszczy?”

streszczenie-kwiatow-trawa-tło-trawiasta_121-16044

W poprzednim wpisie zatytułowanym Budżet Obywatelski po liftingu – Cz. 1 „Pozytywny powiew” przedstawiłem Państwu kilka korzystnych dla lęborczan rozwiązań, które wprowadziła dnia 09 czerwca 2016 r. Rada Miejska w Lęborku podejmując nową uchwałę w sprawie przyjęcia “Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Lębork dotyczących Budżetu Obywatelskiego”. W nowelizacji uchwały pojawiły się jednak także zapisy, które moim zdaniem mogą mieć wpływ na ograniczenie demokratycznego procesu dyskusji i podejmowania decyzji przez mieszkańców naszego miasta w zakresie wydatkowania części środków finansowych z budżetu Gminy. Budżet obywatelski jest narzędziem budującym zaufanie społeczne, tak mieszkańców do władz samorządowych, jak i przede wszystkim samych mieszkańców w stosunku do innych mieszkańców – co stanowi istotę funkcjonowania wspólnoty lokalnej. Czy radni naszego miasta wprowadzając pewne ograniczenia w nowej uchwale nie ufają lęborczanom?

Niepokojące zmiany. 

1. Nowy podział sumy środków finansowych

Do czasu wejścia nowej uchwały lęborczanie mieli możliwość składania projektów o wartości nie przekraczającej 200 000,00 zł bez względu na rodzaj wniosku. Według przyjętego nowego poniższego podziału finansowego mieszkańcy również będą mogli złożyć projekty, których przedmiotem nie są roboty budowlane ale kwotę wniosku ograniczono do wartości 10 000,00 zł

Kategoria projektu Zakres wartości jednego projektu w zł Suma środków   na kategorię w zł Wymagana minimalna liczba podpisów na LIŚCIE POPARCIA projektu Wymagana minimalna liczba głosów oddanych na projekt
PROJEKT -zadanie

nieinwestycyjne*

do 10.000 40.000 15 50
MAŁY PROJEKT – zadanie inwestycyjne*      do 40.000 160.000 30 100
DUŻY PROJEKT – zadanie inwestycyjtne*      od 40.001         do 200.000 800.000 50 150
*Zadanie nieinwestycyjne oznacza finansowanie projektów z wyłączeniem robót budowlanych i zakupów środków trwałych
*Zadanie inwestycyjne oznacza finansowanie projektów wyłącznie na roboty budowlane w rozumieniu prawa budowlanego

A więc zgłoszone przez lęborczan w latach 2014 – 2016 takie projekty jak:

 • Doposażenie w sprzęt ratownictwa technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku – wartość projektu 93 327,48 zł
 • Punkty powszechnego dostępu do AED (zakup defibrylatorów) – wartość projektu 180 000,00 zł
 • Aktywnie, zdrowo i bezpiecznie z Klubem Karate Shotokan w Lęborku – wartość projektu 50 000,00 zł
 • Rozwój sportowy dziecka jako inwestycja w jego przyszłość z Akademią Piłkarską Diego Lębork – wartość projektu 45 000,00 zł
 • Kobiety i dzieci na sportowo z Lew Lębork – wartość projektu 50 000,00 zł
 • Sportowa przyszłość z Pogonią Lębork – wartość projektu 100 000,00 zł
 • Wyposażenie strzelnicy pneumatycznej klubu strzeleckiego LOK LIDER – AMICUS Lębork w elektroniczny system obsługi strzelnicy – wartość projektu 200 000,00 zł
 • Program Profilaktyki Wad Postawy i promocji zdrowego stylu życia dzieci w wieku 5-10 – wartość projektu 199 579,80 zł
 • Dziękczynienie za 70 lat pracy franciszkanów w Lęborku – wartość projektu 72 000,00 zł
 • Rozwój sportowy Lęborka z klubem sportowym Agoga – wartość projektu 60 000,00 zł
 • Sportowy Lębork – wartość projektu 61 000,00 zł
 • Zakup sprzętu sportowego dla Gimnazjum Nr 2 w Lęborku – wartość projektu 42 007,91 zł
 • Budowa sieci komputerowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – – wartość projektu 199 000,00 zł

w świetle nowej uchwały zostałyby odrzucone, gdyż ich wartość przekracza kwotę 10 000,00 zł

2. „Plany podległych burmistrzowi urzędników”

W nowej uchwale zapisano również, iż w ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty:

 1. a) należące do zadań własnych Miasta Lęborka,
 2. b) nienaruszające obowiązujących przepisów prawa,
 3. c) które nie są sprzeczne z obowiązującymi w Gminie Miasto Lębork  planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp
 4. d) które nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez Gminę Miasto Lębork
 5. e) możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego

W przedmiotowym zapisie mój niepokój budzi punkt c) i d), gdyż na podstawie właśnie tych punktów podlegli burmistrzowi urzędnicy wchodzący w skład zespołu weryfikacyjnego będą mieli teoretycznie możliwość odrzucenia każdego projektu złożonego przez mieszkańca powołując się np. na sporządzony plan nie będący prawem, koncepcję, która nie jest dostępna w sposób publiczny lub też planowane inwestycje, których realizacja miała nastąpić wiele lat temu i nadal jest przesuwana latami (np. rewitalizacja Parku Chrobrego – pierwsza koncepcja z lat 90-tych, wieży ciśnień, trybuny na stadionie miejskim, rozbudowy miejskiego basenu itd.)   W tym miejscu również pragnę przypomnieć, iż powodem wprowadzenia Lęborskiego Budżetu Obywatelskiego były również plany, a dokładnie ujmując brak realizacji planu budowy oświetlenia drogowego przy ul. Polnej oraz coroczne jego przesuwanie w czasie przez okres 7 lat !

3. Zagłosuje młodzież w wieku od 16 lat

Jedną z dużych zmian, które wprowadza nowa uchwała są uprawnienia przydzielane osobom, w wieku od 16 – 18 roku życia. O ile jest to zmiana pozytywna to uchwała niestety nie reguluje kwestii głosowania przez uczniów pod czujnym okiem pedagoga, który może wywierać presję. Takie rozwiązanie może doprowadzić do sytuacji, iż Budżet Obywatelski będzie się sprowadzał przede wszystkim do remontów i rozbudowy miejskich i powiatowych  placówek szkolno – wychowawczych.

4. Elektroniczne głosowanie

156090_306321132892950_7569038184313844547_n

W celu wprowadzenia udogodnienia dla lęborczan od IV edycji Budżetu Obywatelskiego będzie można głosować m.in. za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie www.projekt.obywatelskilebork.pl Taką decyzję Rada Miejska w Lęborku podjęła 09 czerwca 2016 r. nie stawiając najmniejszych wymogów bezpieczeństwu – choćby wymagalności deklaracji zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, ISO/IEC 17799:2003, ISO/IEC 27001:2005 lub też polskimi odpowiednikami PN-ISO/IEC 17799:2007 oraz PN-ISO/IEC 27001:2007 Obawa jest tym większa ponieważ ratusz jak się dowiadujemy ze strony Urzędu Miejskiego w Lęborku zakupił oprogramowanie kilka miesięcy szybciej.

Program

Wydaje mi się, że bezpieczeństwo danych osobowych lęborczan jest najważniejsze i powinno się na to zwrócić szczególną uwagę aby nie doszło do takich sytuacji jak w Puławach, ŁodziPszczynie. Z tych trzech przykładów najciekawszym wynikiem głosowania internetowego było unieważnienie internetowego głosowania i jego powtórzenie w sposób tradycyjny – przy urnie wyborczej w urzędzie miasta Puławy.

Powyższe zastrzeżenia pragnąłem przedstawić radnym na sesji Rady Miejskiej w Lęborku w dniu 09 czerwca 2016 r. lecz pomimo prośby Przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku odmówił mi udzielenia głosu nad czym ubolewam ale równocześnie szanuję tą kontrowersyjną decyzję. Równocześnie pragnę wyrazić nadzieję, iż moje obawy i kwestie budzące niepokój okażą się złudne, a wprowadzone rozwiązania przyniosą ogromne korzyści „Dla dobra Lęborka”.

Arkadiusz Mielewczyk