Czy będzie jeszcze bardziej przyjazny dla mieszkańca?

   DSC_0073

   W dniu 19.01.2015 r. wystosowaliśmy pismo do Burmistrza Miasta Lęborka o zorganizowanie konsultacji w sposób najbardziej przyjazny dla mieszkańców miasta. Uchwała nr XXXI-564/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 9 stycznia 2014 r. stwarza ogromne możliwości dla Burmistrza Miasta Lęborka, który został upoważniony przez Radę Miejską w Lęborku do przeprowadzenia przedmiotowych konsultacji. Dlatego przed rozpoczęciem II edycji Budżetu Obywatelskiego zawnioskowaliśmy do burmistrza m.in. o:

 1. ustalenie pełnych reguł konsultacji jeszcze przed ich rozpoczęciem;
 2. umożliwienie przeprowadzenia głosowania nad projektami zgłoszonymi w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” oprócz dni roboczych także minimum w jeden dzień wolny od pracy w kilku lokalach oraz ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do tych lokali;
 3. zintensyfikowanie akcji informacyjnej i promocyjnej konsultacji społecznych poprzez rozplakatowanie czytelnych obwieszczeń:
  • o rozpoczęciu konsultacji ich zasadach, oraz o terminie, formie i miejscu składaniu wniosków (formularzy)
  • o wykazie projektów zakwalifikowanych do głosowania oraz o terminach i miejscach przeprowadzenia głosowania;
 4. takie powołanie i ustalenie prac komisji do spraw przeprowadzenia przedmiotowych konsultacji społecznych, aby:
  • komisja podjęła swą pracę bez zbędnej zwłoki i maksymalnie wykorzystała dostępny miesięczny czas na weryfikację propozycji mieszkańców, a w szczególności wyjaśnienie wszelkie wątpliwości, wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy np. oceny prawnych i faktycznych możliwości realizacji przedsięwzięcia lub ewentualne wezwanie do uzupełnienia braków;
  • terminy i miejsce posiedzeń komisji były podawane do publicznej wiadomości (m.in. na stronie internetowej miasta) niezwłocznie po ich wyznaczeniu;
  • o terminach posiedzeń komisji z wystarczającym wyprzedzeniem także powiadamiani byli bezpośrednio (np. sms – em) wnioskodawcy zgłoszonych projektów

Naszym zdaniem wdrożenie w/w propozycji spotęguje integrację lęborczan oraz przyczyni się do większej przejrzystości i jawności działania władz samorządowych i pracowników urzędu oraz poprawi relacje na linii rządzący – mieszkańcy.