Rady Dzielnic

OSIEDLA i DZIELNICE w LĘBORKU

 • Radni osiedli lub dzielnicy działają społecznie, bez diet.
 • Członkami rady dzielnicy mogłyby zostać np. osoby, które w wyborach na radnego nie wygrały, ale uzyskały wysokie poparcie tj. 2 i 3 miejsce ( w ten sposób nie trzeba ponosić kosztów odrębnych wyborów do rad dzielnic).
 • Dzielnice mogłyby powstać np.  z połączenie 2-4 sąsiednich okręgów wyborczych do rady miasta. Byłoby wówczas  od 5 do 7 dzielnic po ok. 4-7 tys. mieszkańców.
 • O podziale na osiedla lub dzielnice zdecydują mieszkańcy, tak aby łączyły one obszary o zbliżonym charakterze i uwzględniały istniejące lokalne więzi.

Proponowane zadania Rady Osiedla lub Dzielnicy

 1. Wnioskowanie i opiniowanie w zakresie osiedla/dzielnicy m.in. w sprawach:
  • inwestycji oraz wieloletnich planów inwestycyjnych
  • budżetu miasta
  • instytucji miejskich
  • dróg i organizacji ruchu
  • planów zagospodarowania przestrzennego
  • infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
  • odpadów komunalnych i zasad utrzymania porządku i czystości
  • strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, rewitalizacji i innych dokum. strategicznych
  • komunikacji miejskiej
  • utrzymania zwierząt
  • handlu obnośnego i obwoźnego
  • zezwoleń na sprzedaż alkoholu
  • nazw ulic i placów
  • pozostałych problemów lokalnych.

2. Współpraca z Radą Miasta.

3. Współpraca z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną i MOPS w zakresie utrzymania porządku, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom.

4. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i utrzymania terenów zieleni.

5. Współpraca z innymi podmiotami przy tworzeniu świetlic, klubów osiedlowych, kół zainteresowań, pla-ców zabaw i infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz w rozwiązywaniu pozostałych problemów dzielnicy.

6. Informowanie mieszkańców o sprawach samorzą-dowych.

7. Inicjowanie i wspieranie aktywności mieszkańców w celu poprawy warunków życia w dzielnicy oraz integracji społeczności lokalnej (festyny, debaty itp.)

8. Przyjmowanie wniosków i skarg mieszkańców.