Niepokojące zmiany w zasadach Budżetu Obywatelskiego

paragraphen

 

Ostatnio grupa radnych Rady Miejskiej w Lęborku złożyła projekt uchwały w sprawie nowych zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Lębork (patrz poniżej).

Po zapoznaniu się z treścią projektu wyrażamy obawę, że nowe zasady są niepokojąco zawiłe, a uchwała wydłuża się trzykrotnie. Niestety proponowane rozwiązania są niejasne, niejednoznaczne i naszpikowane opisami  formalno-biurokratycznych procedur. Budżet Obywatelski to wartościowa forma społecznego współdecydowania, a sam proces składania i rozstrzygania wniosków, musi być możliwie nieskomplikowany.  Tylko proste zasady, zachęcają do licznego uczestnictwa mieszkańców.

Zaskakująca jest propozycja zniesienia obowiązku zapewnienia warunków do tajności głosowania. A przecież możliwość swobodnego, tajnego oddania głosu jest fundamentem demokracji bezpośredniej.

Miałby też być wprowadzony podział na cztery odrębne „dzielnice” w odniesieniu do zadań o charakterze lokalnym. Niestety w naszej ocenie ten pochopny podział jest nieco sztuczny i sprzeczny z ukształtowanymi więziami sąsiedzkim oraz poczuciem lokalnej wspólnoty problemów. Pomysł ten nie był szeroko konsultowany z mieszkańcami Lęborka i w zaproponowanym kształcie może powodować liczne konflikty. Dla przykładu w centrum mieszkańcy ul. Bieszki, części ul. Czołgistów oraz sąsiedniej części ul. Armii Krajowej zostali  przypisani do dzielnicy nr 2 i nie mogliby głosować na zadania lokalne przy pobliskiej ul. Mireckiego, gdzie codziennie do Szkoły Podstawowej Nr 8 podążają ich dzieci. Niestety to już ma być dzielnica nr 1. Mogliby oni natomiast głosować w sprawie lokalnej dotyczącej odległej, peryferyjnej ul. Pionierów, na której wielu z nich nie bywa nawet raz w roku, ale ulica ta akurat wrzucona została też do dzielnicy nr 2. Jednocześnie według nowego projektu środki na zadania o charakterze lokalnym w przeliczeniu na jednego mieszkańca byłyby znacząco zróżnicowane pomiędzy poszczególnymi dzielnicami, bo od ok. 9,25 zł w dzielnicy nr 1 do ok. 14,65 zł w dzielnicy nr 2. Jak to uzasadnić?

Rodzi się jeszcze wiele innych pytań i wątpliwości. Dlatego po wnikliwym przeanalizowaniu nowych zasad i wymagań, dzięki uprzejmości przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej  stowarzyszenie Lęborski Budżet Obywatelski w dniu 16.09.2015 r. przekazało swoje stanowisku w zakresie oceny proponowanych zmian licząc na konstruktywny dialog i głębszą spokojną refleksję. (patrz poniżej).

Na marginesie przypomnijmy, że nasze stowarzyszenie, realizując jeden ze swoich statutowych celów, od 2014 r. sukcesywnie bada kwestię wprowadzenia samorządnych rad osiedli w Lęborku.

I chodzi tu nie tyle o wytyczenie granic co o pobudzenie lokalnej aktywności i osiedlowej samorządności tam, gdzie to będzie możliwe – nawet gdyby na początek było to tylko w kilku miejscach. Z zebranych informacji wynika, że rozwiązanie w tym zakresie nie może być narzucony z góry i musi uwzględniać tradycyjnie ukształtowane więzi sąsiedzkie, a co najważniejsze wcześniej musi być skonsultowany z mieszkańcami. Czyli generalnie musi w jakimś sensie wypłynąć oddolnie.  Dlatego w naszej ocenie nie jest wskazane przyjmowanie pochopnych administracyjnych rozwiązań. Podstawą jest uważne wsłuchanie się w głos mieszkańców i wspierania tworzenia rad osiedli tam, gdzie potrzeba taka dojrzeje i ujawni się. A z czasem w sposób naturalny wyklarują się społecznie akceptowalne granice  i ostateczna formuła osiedlowej samorządności w skali Miasta. Do tego czasu istotniejsze są działanie edukacyjne na temat zalet samorządności osiedlowej oraz wspieranie inicjatyw lokalnych wzmacniających poczucie więzi i identyfikacji z lokalną społecznością. I tu nieocenionym sojusznikiem jest oparty na prostych, klarownych zasadach Budżet Obywatelski. Co oczywiście nie wyklucza roztropnego korygowania tych zasad w miarę zbieranego doświadczenia i pojawiających się nowych potrzeb, jednakże bez zagubienia głównej idei jaką jest chętne, odważne i liczne obywatelskie współdecydowanie.

Pismo stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski:

 

 

 

 

 

Projekt uchwały zaproponowany przez grupę radnych:

Arkadiusz Mielewczyk

Włodzimierz Klata