Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2015 r.

DSC_0005

Stowarzyszenie Lęborski Budżet Obywatelski w odpowiedzi na pismo Starosty Lęborskie dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na
2015 r. dnia 12.09.2014 r. przekazało swoje stanowisko w tej sprawie.

 Wśród zadań priorytetowych wskazaliśmy:

  • promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

Zasugerowaliśmy Staroście oraz Radzie Powiatu aktywne włączenie stowarzyszeń do współpracy w zakresie pozafinansowym. Mamy tu na myśli:

  • możliwość udziału stowarzyszenia w spotkaniach roboczych lub debatach programowych i strategicznych
  • możliwość opiniowania przez stowarzyszenie pomysłów przedsięwzięć Powiatu i projektów dokumentów/uchwał
  • umożliwienie stowarzyszeniu uczestnictwa w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia

Zaproponowaliśmy również wspólne przygotowanie i wdrożenie Budżetu Obywatelskiego na szczeblu samorządu powiatowego. Praktyka pokazuje, że włączenie się organizacji pozarządowych oraz mieszkańców w proces współdecydowania o przyszłości naszego miasta i powiatu przynosi pozytywne skutki. Liczymy zatem na owocną współpracę.